*Satzung gemäß Beschluss der Generalversammlung vom 25. April 2010

 **Gartenordnung gemäß Beschluss der Generalversammlung vom 25. März 2012

***Pachtvertrag gemäß Beschluss der Generalversammlung vom 28. März 2004